วางหีบของอายุของความรับผิดชอบ,'ไม่มีการตอบสนใน:ทนาย